ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящия документ съдържа общи условия, съгласно които “Ви Комърс” ООД наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазин https://silverado.bg. Настоящите условия обвързват всички потребители с натискане на бутона “Приемам общите условия”. При регистрация потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Всяко използване на платформата означава, че Вие декларирате, че сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да спазвате безусловно.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на Silverado.bg, съхранение на IP адреса Silverado.bg на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Silverado.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог,  описващ продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона “ИЗПРАТИ”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.
5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.
II. ДОСТАВКА
7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
III. ЦЕНИ
9. Цените, посочени на сайта не включват  транспортиране до крайният клиент.   В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина Silverado.bg.
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦЪТ за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата Silverado.bg.
14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦA се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Silverado.bg услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦA за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
15. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки.

16. С оглед на гореспоменатото, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за липси/повреди по стоките, след тяхното закупуване от потребителя/клиента, в следствие на неправилна експлоатация.

17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Silverado.bg.
18. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Silverado.bg.
18а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
19. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
20. Потребителя се съгласява с политиката за бисквитки, публикувани на страницата.
21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦЪТ.
22. Потребителят е запознат с политиката за поверителност и защита на личните данни на “Ви Комърс” ООД публикувани на страницата.
23. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
23а ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
23б Политика за защита на личните данни
1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
“Ви Комърс” ООД с ЕИК 205938974 обръща специално внимание на защитата на личните данни. При обработването на лични данни  “Ви Комърс” ООД спазва съответните закони за защита на личните данни и такива данни се обработват в съответствие с тази Политика.  “Ви Комърс” ООД е регистрирано лице, обработващо лични данни в регистъра.
2. ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ИЗИСКВАМЕ, И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ИЗПОЛЗВАМЕ ДАННИТЕ ВИ
2.1 Лични данни Тази Политика се отнася до всички лични данни, които ни предоставяте или ние събираме във връзка с взаимоотношенията ви  “Ви Комърс” ООД. За целите на тази Политика „лични данни“ означава всякаква информация, свързана с вас, чрез която се идентифицирате или можете да бъдете идентифицирани, директно или индиректно (и в частност вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на кредитна или банкова карта, информация за специални грижи) и всякакви препратки, извлечени от такава информация, отнасяща се до вас.
2.2 Събиране на личните ви данни Всеки път, когато използвате нашите услуги или услугите, предлагани от трети страни на нашия уебсайт (напр. предоставянето на данни за доставка до куриерска фирма), ние събираме лични данни за вас, които или са предоставени директно от вас на нас
2.3 Информация, която събираме и обработваме е информация за вас: две имена, адрес за доставка, имейл адрес, телефонен номер.
Предоставяйки ни личните си данни, вие приемате и изрично се съгласявате “Ви Комърс” ООД да обработва личните ви данни в съответствие с тази Политика и съответните закони и разпоредби, включително с използването на данните от служители на “Ви Комърс” ООД и препредаването на данните на трети страни, както е упоменато по-горе.
Предоставяйки ни лични данни, които са или биха могли да бъдат счетени за „поверителни лични данни“, вие изрично приемате, че ние можем да събираме, използваме, споделяме с трети страни
2.4 Използване на личните ви данни
Целите, за които използваме личните ви данни, са:
a.) да предоставяме стоките, които сте закупили от нас
b.) да комуникираме с вас (например да ви изпращаме имейл с информация за статуса на вашата поръчка, за тази цел използваме лични данни, като името ви и данните за контакт);
c.) да комуникираме с вас, за да извършваме проучвания за удовлетвореност на клиентите за подобряване на качеството, за рекламните ни кампании.
e.) да подпомагаме други административни цели (включително, но без да се ограничаваме до счетоводство и таксуване, потвърждаване на кредитни и други карти за плащане (включително използването на информация от агенции за кредитна история и проверки за удостоверяване на карти за плащания)
3. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
3.1 Личните ви данни могат да бъдат споделяни в рамките на “Ви Комърс” ООД. Разкриването на данните ви на други страни може да бъде необходимо с цел да се осигури безпроблемното осигуряване на стоките и услугите, която изисквате.
4. СИГУРНОСТ
4.1 Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.
5. РАЗНИ
5.1 Ако се регистрирате на нашия уебсайт, ние приемаме, че се съгласявате да обработваме данните ви, които сте ни предоставили при процеса на регистрация, и няма да се налага да предоставяте данните си отново.
5.2 Когато правите поръчки, ще ви бъде изпратен имейл за потвърждение, който получавате след поръчката.
5.3 Личните ви данни и договореностите, сключени от и между вас и  “Ви Комърс” ООД, се пазят в системата ни за поръчки. Ако искате да получите информация за данните си, или желаете данните ви да бъдат променени или изтрити, моля, свържете се с нас, като изберете от КОНТАКТ.
5.4 Обработваме личните ви данни за периода, необходим за изпълнението на горепосочените цели, и за периода на ограничение, предписан от съответните законодателства.
VI. ИЗМЕНЕНИЯ
24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VII. РЕКЛАМАЦИЯ – ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА СТОКА.

25. Рекламация се приема до 14 дни след заплащането на стоката от потребителя/клиента.

26. Върнатата стока трябва да бъде в изряден търговски вид. В противен случай рекламацията не се приема.

27. Куриерската услуга по връщането на стоката се заплаща от потребителя/клиента.

28. По договорка между ТЪРГОВЕЦА и Потребителя/клиента, стоката може да бъде заменена или сумата по наложения платеж да бъде възстановена в срок от 7 работни дни.

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ
29. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата Silverado.bg на своя компютър.
30. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
31. Интернет магазина Silverado.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
32. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.